Informácie pre absolventov

Informácie pre absolventa, ktorý sa rozhodne využiť služby zamestnanosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Absolvent na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o službách zamestnanosti) je občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a pracoval dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a rozhodne sa využiť služby zamestnanosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej úrad).

Aké služby môžete od úradu očakávať?

• ak sa rozhodnete pre spoluprácu s úradom, požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej evidencia) na úrade, máte právo na služby zamestnanosti, ktorými sú pomoc a podpora pri:
hľadaní zamestnania,
zmene zamestnania,
obsadzovaní voľných pracovných miest,
uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, medzi ktorých patria aj absolventi,

úrad Vám:
• pomôže pri zabezpečovaní vhodného zamestnania, ktoré zohľadňuje Váš zdravotný stav, prihliada na kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce a ktorého týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času,
• poskytne informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania, vrátane zmeny zamestnania, pri adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní a odborné poradenské služby,
• môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce, na základe zhodnotenia schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti najmä v prípade:
a) nedostatku odborných vedomostí
b) potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce
c) straty schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní
• úrad vykonáva sprostredkovanie zamestnania na území SR bezplatne a nestranne. Môže pomôcť pri zabezpečení vhodného zamestnania formou ponuky prehľadu voľných pracovných miest a pozvaním na výberové konanie k ponuke voľného miesta, či ponukou voľných pracovných miest prostredníctvom burzy práce.

Kde, kedy a ako požiadate o zaradenie do evidencie?

-na úrade, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt, osobne podáte písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
-o zaradenie do evidencie nemusíte požiadať hneď po skončení SŠ, maturite alebo po doručení oznámenia o neprijatí na VŠ, nakoľko obdobie školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich po skončení štúdia na SŠ sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie (31.8.),
-ak nemáte dohodnuté zamestnanie, odporúčame Vám zaevidovať sa po skončení VŠ preukázaním dokladu o vykonaní štátnej skúšky,
-ak tak urobíte do 7 kalendárnych dní od splnenia všetkých podmienok potrebných na riadne skončenie sústavnej prípravy na povolanie, budete do evidencie zaradený odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie,
-tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie nájdete na úrade, na referáte informačných – poradenských služieb,
-zaradený do evidencie môžete byť aj vtedy, keď študujete popri zamestnaní na SŠ alebo na VŠ externou formou štúdia alebo ste prerušili štúdium a preukážete túto skutočnosť dokladom.

Čo potrebujete k evidencii na úrade?

• platný občiansky preukaz,
• fotokópiu záverečného vysvedčenia a originál tohto dokumentu k nahliadnutiu,
• fotokópiu diplomu, prípadne záverečného vysvedčenia a originál týchto dokumentov k nahliadnutiu po ich vydaní VŠ,
• potvrdenie o návšteve strednej školy s uvedením dňa začiatku a skončenia štúdia na vašej škole,
• potvrdenie o skončení štúdia v danom odbore na VŠ s uvedením termínu štátnej záverečnej skúšky, splnenia všetkých podmienok (vydané študijným oddelením VŠ),
• právoplatné (konečné) rozhodnutie školy o neprijatí v prípade, že ste sa hlásili na ďalšie štúdium.

Aké povinnosti Vám vznikajú po zaradení do evidencie?

S povinnosťami budete oboznámený pri Vašom prvom kontakte zamestnancom úradu na referáte informačných – poradenských služieb. Zamestnanec Vám odovzdá aj písomné poučenie o právach a povinnostiach, v ktorom sú zakotvené aj tieto povinnosti:

• dostaviť sa na úrad, alebo na miesto určené úradom v určených termínoch. Pri nedodržaní určeného termínu ste povinný neúčasť zdôvodniť vopred, alebo najneskôr do 3 pracovných dní písomne a dokladovať dôvody neúčasti,
• preukazovať hľadanie si zamestnania,
• zúčastňovať sa na projektoch a aktivitách organizovaných úradom, do ktorých ste boli zaradený,
• oznámiť každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie do 3 pracovných dní,
• oznámiť vznik pracovného pomeru predložením fotokópie pracovnej zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní.

Prečítajte si Vaše práva a povinnosti pozorne! V prípade nejasností sa informujte u zamestnanca oddelenia informačných a poradenských služieb.

Kedy nebudete zaradený do evidencie na úrade?

-ak ste v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti považovaný:
§ 4 – za zamestnanca
§ 5 – samostatne zárobkovo činnú osobu
§ 6 – vykonávate zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ, alebo v cudzine,
§ 6 – vykonávate zárobkovú činnosť, za ktorú mzda, alebo odmena presahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy, alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov,
§ ak sa sústavne pripravujete na povolanie. Za sústavnú prípravu občana na povolanie sa považuje:
(1) obdobie štúdia na strednej škole, alebo štúdia na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, organizované dennou formou ,
(2) za sústavnú prípravu občana na povolanie sa považuje aj obdobie:
a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
b) od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
d) od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e) po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, a
f) najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
g) iného štúdia alebo výučby, ak sú rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na stredných školách a vysokých školách v rámci jednotnej sústavy vzdelávacích programov schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
(3) sústavná príprava občana na povolanie nie je
a) obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a
b) štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.
(4) sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ročníka školy; u študentov vysokých škôl sa začína dňom zápisu na vysokú školu. Sústavná príprava občana na povolanie sa končí dňom ustanoveným v osobitných predpisoch.
§ ak ste dočasne práceneschopný,
§ ak máte nárok na materské,

Máte nárok na dávku v nezamestnanosti?

• uchádzačovi o zamestnanie – absolventovi nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti – nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká iba v prípade:
a) ak ste boli v posledných 4 r. pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej 3r.
b) ak ste boli v posledných 4 r. pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej 2 r. z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu, alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti a nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

Máte nárok na iné dávky?

• môžete požiadať o dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej na príslušnom úrade, oddelení pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok v mieste trvalého bydliska,
• rodinné prídavky na deti – absolventa SŠ, len do 31.8. v roku, v ktorom skončil štúdium strednej školy a maximálne do dovŕšenia 25 rokov veku,
• rodinné prídavky na deti – absolventa VŠ, len do dňa splnenia všetkých podmienok potrebných na riadne skončenie jeho štúdia a maximálne do dovŕšenia 25 rokov veku.

Sú za Vás počas evidencie na úrade hradené poistné odvody?

• za uchádzača o zamestnanie je štátom hradené len zdravotné poistenie,
• v prípade, že podáte písomnú žiadosť do 7 kalendárnych dní od splnenia všetkých podmienok potrebných na riadne skončenie školy, nenastane prerušenie platenia zdravotného poistenia, keďže za absolventa školy hradí štát zdravotné poistenie len do dňa riadneho skončenia štúdia,
• doba v evidencii uchádzačov o zamestnanie sa nezaratáva ako odpracovaná doba pre účely dôchodkového poistenia.

Ako môžete využiť aktivity úradu práce?

• absolvent, ktorý je uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, má možnosť vykonávať absolventskú prax – získa prax a paušálny príspevok vo výške životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe.
• uchádzač o zamestnanie môže popri evidencii na úrade vykonávať zárobkovú činnosť, za ktorú mzda, alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy, alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov,
• môžete si uplatniť náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, ak je cestovné vyššie ako 3,32 Eur, avšak najviac v sume 26,56 Eur
• ak nastúpite do zamestnania alebo začnete vykonávať samostatne zárobkovú činnosť (živnosť) môžete požiadať o príspevok na dochádzku za prácou. Podmienkou je byť znevýhodneným uchádzačom podľa § 8 písm. a) vedeným v evidencii najmenej 6 mesiacov
• ak máte dobrú podnikateľskú myšlienku, úrad Vám poskytne nenávratný finančný príspevok na podnikanie. Podmienkou na poskytnutie príspevku na SZČ (samostatne zárobková činnosť) je byť v evidencii min. 3 mesiace, absolvovať odbornú poradnú komisiu úradu práce a preložiť podnikateľský zámer


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 1.10.2019
  V súvislosti s prideľovaním kompostérov Vás Obec Červený Kameň pozýva na prednášku o kompostovaní, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Červenom Kameni. Témou prednášky bude objasnenie kompostovania, čo je kompostovanie, čo je vhodné kompostovať, čo do kompostéra nepatrí, kde ho umiestniť a ako správne kompostovať, aby bol kompost kvalitný. Prednáška je zdarma.

  Oznamujeme občanom, že v stredu 02.10.2019 bude Obecný úrad v Červenom Kameni zatvorený z dôvodu školení mimo obce.

  Oznamujeme občanom informáciu o výsledku dotazníka na zistenie verejnej mienky:
  Vyplnený dotazník odovzdalo 274 občanov, čo predstavuje 48 % opýtaných.
  Na prvú otázku, či majú občania záujem, aby obec odkúpila kultúrny dom, pohostinstvo, tanečné kolo a priľahlý pozemok za cenu 130 000,00 Eur odpovedalo:
  78 % občanov – áno,
  20 % občanov – nie,
  2 % občanov – neodpovedalo.
  Na druhú otázku, či v prípade, že obec neodkúpi starý kultúrny dom, sú za možnosť, aby obec zrekonštruovala budovu starej materskej školy na kultúrny dom odpovedalo:
  30 % občanov – áno,
  59 % občanov – nie,
  11 % občanov – neodpovedalo.
  Na tretiu otázku, či má byť budova starej materskej školy ponúknutá na predaj s možnosťou výstavby, respektíve rekonštrukcie na bytovku odpovedalo:
  60 % občanov – áno,
  33 % občanov – nie,
  7 % občanov – neodpovedalo.

  zo dňa 23.9.2019
  Vedenie pálenice v Tuchyni oznamuje záujemcom o pálenie ovocných destilátov, že so zápisom do poradovníka začne v nedeľu 22.09.2019 denne od 19,00 do 20,00 hod. v budove pálenice v Tuchyni.

  zo dňa 13.9.2019
  Vedúca predajne Jednota v hornej časti obce oznamuje zmenu otváracích hodín predajne nasledovne:
  PO 7,15 – 13,15
  UT zatvorené
  ST 7,15 – 16,00
  ŠT 7,15 – 16,00
  PI 7,15 – 16,00
  SO 7,00 – 12,15

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook