Samospráva

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

9.9.2019 o 17:00hod

        POZVÁNKA

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

9. septembra 2019 /pondelok/ o 17:00 hodine v zasadačke

Obecného úradu v Červenom Kameni

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania,

3. Kontrola plnenia uznesení OZ v Červenom Kameni

4. Hlavné body rokovania

1. Vzdanie sa mandátu poslanca p. Ing. Daniel Strapko

Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

             2. Vzdanie sa mandátu predsedu komisie pre kultúru a cestovný ruch p. Ing. Daniel Strapko

                            Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

             3. Vzdanie sa mandátu náhradníka poslanca p. Mgr. Ľubomíra Šupalová Martišová

                             Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

             4. Vymenovanie za poslanca p. Gabriela Mončeková

                           Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

             5.  Vymenovanie za predsedu komisie pre kultúru a cestovný ruch p. Gabriela Mončeková

Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

6. Zrušenie uznesenia č. 81/2019 o určení overovateľov na dobu 1.7.2019 – 31.12.2019

                                 Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

             7. Určenie overovateľov zápisnice

Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 /havarijné stavy/

Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

             9. Vyradenie babety z majetku obce

Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

            10. Verejná obchodná súťaž – vyhodnotenie, informácia o priebehu, termín pracovnej porady k tejto téme

                               Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

11. Kultúrny dom – prieskum verejnej mienky

Predkladá: Alena Geregová – starostka obce

 12. Názory občanov

13. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostky a účastníkov rokovania

14. Interpelácia poslancov – diskusia

15. Ukončenie zasadnutia a termín ďalšieho zasadnutia OZ

V Červenom Kameni  6.9.2019                                                    Alena Geregová  v.r.

starostka obce

 

 

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Rastilav Prekop PhDr. Lukáš Bielik Martin Monček Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM Peter Dohnanský Ing. Daniel Strapko Ľubomír Martiš

Dokumenty na stiahnutie
Zásady odmeňovania OZ pdf

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce je 7. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci. Pôsobnosť obecného zastupiteľstva: – určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním – schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu – schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce – rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov – určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky – vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov – uznášať sa na nariadeniach – schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení – určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra – zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku – schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu – zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe – schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu – zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce – udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny – ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce Zloženie komisií obecného zastupiteľstva Stavebná komisia predseda- Ing. Prekop Rastislav člen- Gašpar Milan Dohnanský Ľubomír Holba Ladislav Komisia pre ekonomiku a rozvoj obce predseda- Ing. Jakúbek Peter člen- Mgr. Gáborová Zuzana Ing. Peška Ivan Ing. Ďuriš Martin Ing. Tomanová Zuzana Športová komisia predseda- Monček Martin člen- Bc. Jakúbek Peter Dohnanský Martin Kultúrná komisia predseda- Mgr. Jancovková Ľudmila člen- Bielik Dušan Bc. Smoleková Velička Sociálná komisia predseda- Gajdoš Michal člen- PaedDr. Jancovková Marta Poláček Robert História OZ Volebné obdobie 2014-2018 Starosta obce: Jozef Bartoš Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková Poslanci: Dohnanský Ľubomír, Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav Volebné obdobie 2010-2014 Starosta obce: Jozef Bartoš Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková Poslanci: Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Gašpar Milan, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav Volebné obdobie 2006-2010 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Mgr.Janka Hajduchová, Ľudmila Jancovková, Michal Gajdoš, Milan Gašpar, Štefan Mišún, Ladislav Holba Volebné obdobie 2002-2006 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Mgr. Vladimír Žalúdek do 31.8.2003 – Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Ján Držík, Mária Fúsková, Mgr. Zuzana Gáborová, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Mišún, Mgr. Vladimír Žalúdek Od 1.9.2003 nastúpili náhradníci a to Božena Matejíčková a Ľudmila Jancovková Volebné obdobie 1998 – 2002 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Jozef Dlobík, Ján Držík, Vladimír Hajduch, Vladimír Martiš, František Kvasnička, Jozef Matejíčka, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Osrman, Dušan Prekop, Marián Strapko Volebné obdobie 1994 – 1998 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Stanislav Gašpar Poslanci: Stanislav Gašpar, Ľudmila Žalúdková, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Michal Jancovek, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka, Dušan Prekop Volebné obdobie 1990 – 1994 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Stanislav Gašpar Poslanci: Stanislav Gašpar, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Jozef Janíček, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka,Ing. Dušan Monček, Ľubomír Michálik


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 1.10.2019
  V súvislosti s prideľovaním kompostérov Vás Obec Červený Kameň pozýva na prednášku o kompostovaní, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Červenom Kameni. Témou prednášky bude objasnenie kompostovania, čo je kompostovanie, čo je vhodné kompostovať, čo do kompostéra nepatrí, kde ho umiestniť a ako správne kompostovať, aby bol kompost kvalitný. Prednáška je zdarma.

  Oznamujeme občanom, že v stredu 02.10.2019 bude Obecný úrad v Červenom Kameni zatvorený z dôvodu školení mimo obce.

  Oznamujeme občanom informáciu o výsledku dotazníka na zistenie verejnej mienky:
  Vyplnený dotazník odovzdalo 274 občanov, čo predstavuje 48 % opýtaných.
  Na prvú otázku, či majú občania záujem, aby obec odkúpila kultúrny dom, pohostinstvo, tanečné kolo a priľahlý pozemok za cenu 130 000,00 Eur odpovedalo:
  78 % občanov – áno,
  20 % občanov – nie,
  2 % občanov – neodpovedalo.
  Na druhú otázku, či v prípade, že obec neodkúpi starý kultúrny dom, sú za možnosť, aby obec zrekonštruovala budovu starej materskej školy na kultúrny dom odpovedalo:
  30 % občanov – áno,
  59 % občanov – nie,
  11 % občanov – neodpovedalo.
  Na tretiu otázku, či má byť budova starej materskej školy ponúknutá na predaj s možnosťou výstavby, respektíve rekonštrukcie na bytovku odpovedalo:
  60 % občanov – áno,
  33 % občanov – nie,
  7 % občanov – neodpovedalo.

  zo dňa 23.9.2019
  Vedenie pálenice v Tuchyni oznamuje záujemcom o pálenie ovocných destilátov, že so zápisom do poradovníka začne v nedeľu 22.09.2019 denne od 19,00 do 20,00 hod. v budove pálenice v Tuchyni.

  zo dňa 13.9.2019
  Vedúca predajne Jednota v hornej časti obce oznamuje zmenu otváracích hodín predajne nasledovne:
  PO 7,15 – 13,15
  UT zatvorené
  ST 7,15 – 16,00
  ŠT 7,15 – 16,00
  PI 7,15 – 16,00
  SO 7,00 – 12,15

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook