Návštevník

Prírodné rezervácie

Vršatské bralá

Vršatské bralá

Národná prírodná rezervácia „Vršatské bralá“ zasahuje svojím severným okrajom aj do katastrálneho územia Červený Kameň. Jej náučný chodník začína práve tu. Za rezerváciu bola vyhlásená 31.mája 1986. V bradlovom pásme Bielych Karpat má dominantné postavenie, vyniká bohatosťou rôznej vápencovej kveteny. Všivec chochlatý sa v rámci Slovenska vyskytuje jedine v tejto lokalite. Okrem neho sa tu vyskytuje aj astra alpínska,skalník obyčajný, cesnak horský, ostrevka vápnomilná a iné. Z vzácnejšieho vtáctva sa tu vyskytuje sokol myšiar, krkavec čierny, sýkorky. Z malých druhov cicavcov sa tu vyskytuje piskor obyčajný, ryšavka obyčajná.

Červenokamenské bradlo

Červenokamenské bradlo

Osobitnú pozornosť verejnosti si zasluhuje prírodná rezervácia „ Červenokamenské bradlo“ Vyhlásená bola 31. januára 1986 a jej plochu tvorí 47,52 ha. Priamo nad obcou sa vypína vápencový monolit o výške 45 m a vrch Červenej skaly 732 mnm. Oba útvary majú z vedeckého hľadiska význam ako príklad pôsobenia selektívnej erózie a denudácie, ktorých dôsledkom bolo vypreparovanie tvrdých a odolných hornín bradla z mäkkých obalových vrstiev flyšu. Územie tejto rezervácie sa vyznačuje výskytom vápnomilnej flóry, z ktorej pozoruhodný je áron škvrnitý.

Nebrová

Nebrová

Prírodná rezervácia „Nebrová“ bola vyhlásená 23. marca 1993 na ploche 53,30 ha.
Hlavným zámerom zriadenia tejto rezervácie bolo ochrániť geofond pôvodných bielokarpatských pasienkov, na ktorých sa vyskytujú orchidey a tiež zabrániť zalesňovaniu a subcesným zmenám. Zamokrené lúky Nebrovej sú tiež miestom výskytu kosatca trávolistého vstavača obyčajného), vstavača bazového, päťprstnice obyčajnej.

Prírodné pamiatky

Prírodná pamiatka „Brezová dolina“ bola vyhlásená 21.decembra 1989 a zaujíma plochu 2,47 ha. Striedajú sa tu extrémne suché časti s mokrinami a malými vodnými plôškami. Na podmočenom teréne s extrémne tvrdou vodou sú vyzrážané hrubé vrstvy penovca. Aj tu sa zachovalo viac druhov vstavačovitých rastlín.

Prírodná pamiatka „Strošovský močiar“ bola vyhlásená 21.decembra 1989. Leží na ploche iba 0,77 ha. Ide o ojedinelú ukážku zazemnelého zosuvného jazierka v pohorí Bielych Karpát. Vzniklo posuvom hornín vo flyšovom súvrství. Plocha je porastená prevažne jelšinami a vrbinami. Jazierko je zanesené rašelinou, ale z fytogeografického hľadiska je táto prírodná pamiatka veľmi vzácna.

Kultúrne pamiatky

Farský kostol sv. Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Farský kostol sv. Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou, ktorá sa začala stavať v r. 1795 a skončila v r. 1796. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.  Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu. Sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola (koniec 18 storočia). V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový z 19 storočia. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18 storočia.

Prvý zvon kostolnej veži z r.1775, pochádza z dielne trnavského zvonolejára Mateja Orfandla. Druhý zvon z r. 1810 ulial zatiaľ neznámy majster. Tretí zvon z r. 1816 pochádza z dielne majstra Samuela Polischa. Začiatkom druhej polovice 19 storočia jeden z troch zvonov pukol, ale v r. 1862 bol nahradený novým zvonom z dielne trenčianskeho majstra Jána Zwillinga. Dnes vieme, že sa zachoval iba tento, iné dva padli za obeť 1. svetovej vojne ako surovina na výrobu kanónov. Súčasné zvony sú z r. 1929.

Kaplnka sv. Augustína na Zápechovej z roku 1778

Kaplnka sv. Augustína na Zápechovej z roku 1778

Kaplnka sv. Augustína na Zápechovej z roku 1778

Je to neskorobaroková stavba zasvätená sv. Augustínovi. Každý rok v poslednú augustovú nedeľu sa koná pri kaplnke svätá omša o 11:00 hodine.

Jaskyňa panny Márie

Jaskyňa panny Márie

Pravideľne v septembri sa koná púť k Panne Márií k Jaskynke pod Červenou skalou.

Pamätná izba histórie a ľudových tradícií

Pamätná izba histórie a ľudových tradícií

Pamätná izba sa nachádza v budove ZŠ Červený Kameň. Návštevníkom je sprístupnená po predchádzajúcom te. dohovore na uvedených číslach: 042/4464022, 042/4464021

Tip na výlet

Náučný chodník okolo Červenokamenského brala

Náučný chodník okolo Červenokamenského brala

Zrúcanina hradu Vršatec
Neveľká zrúcanina hradu čnie vysoko nad Vršatským Podhradím. Počiatky hradu siahajú do polovice 13. stor., kedy na najvyššom bode vrchu postavili strážnu vežu, ktorá mala chrániť severozápadné hranice Uhorska. Ako kamenná stavba je spomínaný v 14. stor., kedy patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Postupne sa tu vystriedalo viac majiteľov. V 16. stor. bol hrad rozšírený o nižšie položené podhradie, kde bol postavený renesančný palác s kruhovou baštou. S hradom bolo spojené schodište vytesaným do skaly a skalným tunelom. Koncom 17. stor. dvakrát vyhorel a v r. 1708 ho na cisársky rozkaz výbuchom strelného prachu premenili na zrúcaninu. Je prístupný len na vlastné nebezpečenstvo.

 

Zrúcanina hradu Lednica

Zrúcanina hradu Lednica

Zrúcanina hradu Lednica

Hrad Lednica ako orlie hniezdo čupí „prilepený” na strmom rozčesnutom vápencovom brale (565 m). Zo spodnej časti hradu sa dostaneme 8 m dlhým, priamo do skaly vyrúbaným tunelom, do stredného hradu. V tejto časti sa zachovalo niekoľko gotických a renesančných detailov. Zo stredného hradu môžeme vystúpiť osemdesiatimi do skál vtesanými schodmi na najvyššie miesto hradu, kde stála kedysi strážna veža, tzv. Straka. Výstup si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť, lebo po oboch stranách sú závratné priepasti. Zhora je nádherný pohľad na obec a okolie. V samotnej obci je pozoruhodný barokový kostol s veľmi pekným interiérom.

Turistická trasa Červený Kameň – Nedašov

Z Červeného Kameňa vyrazíme po modrej TZ, aby sme po 200 metroch mohli voliť medzi modrou a žltou. Modrá vedie vľavo údolím potoka, spočiatku lesom do sedla Chotuč (turistický rázcestník) prechádza po lúke. Tento variant obchádza z východu a z úctivej vzdialenosti skalný masív nazývaný Vršatecké Bradlá, národná prírodná rezervácia, tvorený dolomitskými vápencami a vysoký miestami až 60m. Biely, akoby dračí chrbát je dominantou celého kraja. Zo sedla Chotuče, kde sa pripája zelená TZ, nám zostává už len 20 minút chôdze poľnou cestou do Vršateckého Podhradia, nad ním sa tyčí ďalšie bradlo spoločne so zrúcaninou hradu Vršatec. Hrad bol podobne ako hrad Lednica postavený v 13. storočí zanikol za Rákocziho povstania v 18. storočí. Od rázcestníka na odbočke z hlavnej cesty sa vydáme doprava do kopca po spoločnej modrej a zelenej TZ až k turistickej chate, k nej z pravej strany prichádza i žltá TZ, ktorú sme opustili nad Červeným Kameňom, a ktorá čiastočne prechádza cez rezerváciu a obchádza Vršatecké Bradlá zo severu.
Ďalej pokračujeme po modrej TZ až k rázcestníku Biely Vrch. Prírodná pamiatka je najrozsiahlejším čučoriedkovým vresoviskom v Bielych Karpatoch. Úsek je vedený prevažne lúkami a pastvinami.
Cez sedlo pokračujeme po červenej TZ k ďalšiemu rázcestiu nazývanému Pod Okršliskom. Cesta vedie do kopca lúkou s prekrásnym výhľadom do okolitých údolí. Zostatok síl si vyžiada následný výstup (stále po červenej TZ) na vrch Kosák (766 m n.m.). Klesneme do sedla, kde musíme v správnom mieste opustiť červenú TZ, ktorá v týchto miestach kopíruje štátnu hranicu ČR-SR. Odbočte doľava po lesnej ceste vo chvíli, keď začne červená opäť povážlivo stúpať krajom lúky na Kaňúr.
Mierne klesanie lesom je zakončené nádherným výhľadom na údolie Nedašova. Následne prejdeme cez Jalovcovú stráň (prírodná pamiatka), ktorá je ako názov napovedá, plná rozsiahlych porastov vzácneho a chráneného jalovca. Cesta potom prudko klesne do horného konca Nedašova.

Nedašov

Nedašov


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 1.10.2019
  V súvislosti s prideľovaním kompostérov Vás Obec Červený Kameň pozýva na prednášku o kompostovaní, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Červenom Kameni. Témou prednášky bude objasnenie kompostovania, čo je kompostovanie, čo je vhodné kompostovať, čo do kompostéra nepatrí, kde ho umiestniť a ako správne kompostovať, aby bol kompost kvalitný. Prednáška je zdarma.

  Oznamujeme občanom, že v stredu 02.10.2019 bude Obecný úrad v Červenom Kameni zatvorený z dôvodu školení mimo obce.

  Oznamujeme občanom informáciu o výsledku dotazníka na zistenie verejnej mienky:
  Vyplnený dotazník odovzdalo 274 občanov, čo predstavuje 48 % opýtaných.
  Na prvú otázku, či majú občania záujem, aby obec odkúpila kultúrny dom, pohostinstvo, tanečné kolo a priľahlý pozemok za cenu 130 000,00 Eur odpovedalo:
  78 % občanov – áno,
  20 % občanov – nie,
  2 % občanov – neodpovedalo.
  Na druhú otázku, či v prípade, že obec neodkúpi starý kultúrny dom, sú za možnosť, aby obec zrekonštruovala budovu starej materskej školy na kultúrny dom odpovedalo:
  30 % občanov – áno,
  59 % občanov – nie,
  11 % občanov – neodpovedalo.
  Na tretiu otázku, či má byť budova starej materskej školy ponúknutá na predaj s možnosťou výstavby, respektíve rekonštrukcie na bytovku odpovedalo:
  60 % občanov – áno,
  33 % občanov – nie,
  7 % občanov – neodpovedalo.

  zo dňa 23.9.2019
  Vedenie pálenice v Tuchyni oznamuje záujemcom o pálenie ovocných destilátov, že so zápisom do poradovníka začne v nedeľu 22.09.2019 denne od 19,00 do 20,00 hod. v budove pálenice v Tuchyni.

  zo dňa 13.9.2019
  Vedúca predajne Jednota v hornej časti obce oznamuje zmenu otváracích hodín predajne nasledovne:
  PO 7,15 – 13,15
  UT zatvorené
  ST 7,15 – 16,00
  ŠT 7,15 – 16,00
  PI 7,15 – 16,00
  SO 7,00 – 12,15

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook